Algemene Voorwaarden: behandelovereenkomst

Beste cliënt,

Om onze samenwerking vlot te laten verlopen sluiten we met u een behandelovereenkomst af. Hierin maken we een aantal duidelijke afspraken.

Gegevensbescherming van de cliënt (GDPR)

Om gepaste zorg te verlenen verzamelen en bewaren we gegevens van en over u. In het kader van de Europese wetgeving hierrond delen we u mee welke gegevens we verzamelen en wat we daarmee doen. U vindt deze informatie hier.

Toestemming opvragen en doorsturen van informatie aan derden

Om optimale begeleiding van u en/of uw kind mogelijk te maken, is multidisciplinair overleg met alle betrokken partijen cruciaal. Dergelijk overleg gebeurt o.a. in functie van geplande onderzoeken of therapie. Hiermee geeft u toestemming aan Ayla Benoy en medewerkers om nuttige onderzoeks- of therapiegegevens  m.b.t. de cliënt bij andere betrokken instanties (bv. artsen, kinesisten, scholen…) op te vragen en om deze gegevens (hetzij schriftelijk, hetzij mondeling) aan andere betrokken instanties over te maken.

Verhindering

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dient u bij verhindering tenminste 24 uur op voorhand te annuleren. Bij laattijdige afmelding of afwezigheid worden afspraken volledig in rekening gebracht. Deze worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Ter verduidelijking: een sessie van 30 minuten bedraagt €28,08. Voor huisbezoeken komt daar een verplaatsingsvergoeding bij. Deze is afhankelijk van uw locatie.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld dient de cliënt onze facturen te betalen binnen de 8 dagen na factuurdatum op rekening nr. BE80 7360 0962 3777. Elke niet tijdig betaalde factuur geeft boven op het onbetaalde gedeelte, van rechtswege en zonder enige aanmaning, recht op een conventionele samengestelde interest van 0,36% per week vanaf de factuurdatum, en bovendien op een forfaitaire en conventionele schadeloosstelling van 10% met een minimum van 150,00 euro. Ayla Benoy behoudt het recht om een grotere schade te bewijzen. Bij wanbetaling stoppen alle werkzaamheden, leveringen en dienstverleningen tot vereffening van de openstaande facturen. Klachten zijn slechts geldig indien zij voor de vervaldag per aangetekend schrijven aan Ayla Benoy worden betekend. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Mechelen en/of het Vredegerecht van Lier bevoegd.

Akkoordverklaring

Wanneer u een afspraak maakt, gaat u akkoord met deze behandelovereenkomst.